เราให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม หรือที่จะก่อให้เกิดอันตราย ความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง ดังนั้นบริษัทจึงเน้นหนักในการใช้วัตถุดิบที่ไมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น กาวที่ใช้ในการผลิตไม่มีส่วนผสมของสารระเหยและได้มาตรฐาน E1-Standard สีเคลือบพื้นผิวที่ใช้ในการผลิตไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว และได้มาตรฐาน DIN 68861 Pt 1 (1B) และ DIN 4102 Pt 1 (B1) ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนั้นเพื่อเป็นการลดความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทจึงมีนโยบายการนำเศษไม้ที่มีคุณภาพ กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ (Recycle) และนำเอาเศษไม้ที่ไม่ได้คุณภาพ ผงไม้และฝุ่นไม้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต